Вимоги до статей

УВАГА! Нова версія сайту: http://economicspace.pgasa.dp.ua/

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 До публікації в збірник наукових праць “Економічний простір” приймаються матеріали, що стосуються результатів оригінальних науково-економічних досліджень і розробок.

Мова – українська, російська або англійська.

Наукові статті, що публікуються в збірнику “Економічний простір”, організуються редколегією в блоки, які містять декілька статей одного достатньо загального і значущого тематичного напряму;

-          Міжнародна економіка і зміни геоекономічного простору;

-          Проблеми національної та регіональної економіки;

-          Фінанси, податкова система та інвестиційна діяльність;

-          Економіка підприємства та просторово-кластерний бізнес;       
-          Наука та освіта в постіндустріальному суспільстві;

-          Сталий розвиток, екологічний менеджмент та альтернативна енергетика.

Блоки можуть змінюватися за рішенням редакційної колегії.

Кожна стаття супроводжується рецензією доктора економічних наук. Статті авторів, що мають вчений ступінь доктора економічних наук, не рецензуються.

Редакція журналу залишає за собою право скорочення отриманих матеріалів і внесення в них редакційних змін. Зміни в статтях узгоджуються з представниками авторського колективу.

Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не розділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність приведених фактів, статистичних даних, власних імен і інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.

 СТРУКТУРА СТАТТІ
Стаття повинна складатися з логічно взаємопов’язаних розділів згідно нижченаведеної схеми:
 УДК
Назва статті
ПІБ автору (авторів) з зазначенням наукового ступеню, місце роботи (повністю).
Анотація - розширена, мінімум 1000 знаків українською та англійською мовами (див. нижче поради до написання анотації),
 Ключові слова  - від 5 до 10 - українською та англійською мовами.
 Актуальність проблеми та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями.
 Аналіз останніх наукових досліджень з досліджуваної проблеми та (ОБОВ'ЯЗКОВО!) визначення питань,
що не вирішені
 Мета роботи.
Викладення основного матеріалу дослідження  з науковим авторським обґрунтуванням отриманих результатів.
 Висновки (висновки та перспективи подальших наукових розробок в даному напрямі).
 Список використаних джерел - мінімум 8 одиниць.
 
ДО СТАТТІ ДОДАЮТЬСЯ:

1) засвідчена печаткою установи рецензія доктора економічних наук - сканована копія;

2) авторська довідка - на англійській та українській мовах:

прізвище, ім’я, по-батькові автора (-ів),

назва статті,

ключові слова та словосполучення - від 5 до 10,

вчений ступінь і вчене звання автора (-ів),

місце роботи та посада кожного з авторів,

номери службового, домашнього або мобільного телефонів,

поштова адреса (окремо в ураїномовній версії вказати номер відділення Нової Пошти для відправки друкованого примірнику)

адреса електронної пошти кожного з авторів - ОБОВ'ЯЗКОВО!

Стаття  та метадані до статті надсилаються електронною поштою на адресу редакціїї (дивись Контакти)

Важливо: назва файла зі статею - прізвища авторів; назва файла з даними про авторів - прізвища авторів зі словом "авторська довідка"; в темі листа обов'язково вказувати прізвища авторів

В одному електроному листі має бути тільки одна стаття!

Копія платіжного документу, а також СКАНОВАНА перша сторінка статті з підписами всіх авторів надсилаються тільки після підтвердження про те, що стаття прийнята до друку. Спосіб надсилання - електронною поштою.

  ПОРАДИ ДО НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ

Збірник наукових праць "Економічний постір" проводить постіійну роботу для його включення до міжнародних інформаційних та наукометричних баз. Ці бази зазвичай включають до себе метадані статті та список використаних джерел англійською мовою.

Усі пошукові системи працюють  з такими даними - назвою статті, анотацією та ключовими словами.

Оскільки назва статті, анотація та ключові слова є єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені в ній результати досліджень, то АННОТАЦІЯ має бути написана так, щоб після знайомства з нею виникло бажання прочитати саму статтю та, можливо, її процитувати. Одже, у автора з'являється ненулевий індекс цитування, а у збірнику зростатиме імпакт-фактор.

Одним із перевірених варіантів написання анотації є коротке повторення в ній структури статті (вступ, мета та завдання, методи, результати, висновок). Саме такий спосіб складання анотацій одержав поширення в міжнародній науковій літературі. При цьому текст має бути лаконічним та чітким, вільним від другорядної інформації

Анотації повинні включати такі пункти:
•    Завдання  дослідження. Для чого написана робота?

•    Модель - методологія та наукові підходи

•   Що зроблено, які результати отримано? Висновки - які основні результати дослідницької наукової роботи?

•    Рамки дослідження / можливість використання результатів - напрямок подальших досліджень і що необхідно змінити в методиці

•    Практичне значення - значення підсумків роботи на практиці. Перевірка того, "що в результаті".

•    Соціальні наслідки (якщо є) - вплив на суспільству / політику.   Оригінальність / цінність - це дуже важливо. Що ваша дослідна робота привносить в область знань? Яка її цінність в даному контексті?

Ви можете використовувати ці пункти для створення надзвичайно корисною анотації для будь-якого журналу. Її написання дозволяє виділити ключові моменти, що дуже значимо.
В електронній інформаційному середовищі подібна анотація - це все, що бачать читач або дослідник до тих пір, поки не підпишуться на бази даних. Але вони можуть і не зробити наступного кроку, якщо анотація не дала їм чіткого уявлення про зміст повного тексту статті.
Анотація "продає" Вашу статтю редактору чи читачеві. Це буде першим, а часом і єдиним, що вони побачать, тому переконайтеся, що Ви чітко, сумлінно і лаконічно відбили найважливіші моменти.


ВИМОГИ  ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО  НАДАЮТЬСЯ

У СЕКТОР КОМП’ЮТЕРНОГО МАКЕТУВАННЯ

-     Обсяг статті – від 12 сторінок комп’ютерного набору у форматі А4. Міжрядковий інтервал 1,5. Шрифт Times New Roman, розмір (кегль) - 14. Абзац - 1 см.  Поля з усіх боків повинні складати 2,5 см.

-     Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman №12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Рисунки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гамми. Використання кольору не допускається!

-     Формули набираються за допомогою редактора формул Microsoft Equation чи іншого і нумеруються в круглих
дужках, наприклад: (2).

-     Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений згідно діючим стандартам. Посилання в тексті на літературу подаються в прямих дужках, наприклад: [12].

Кількість літературних джерел- не менше вісьмох!

-     Підрядкові примітки не дозволяються.