Перелік рецензентов по науковим статтям 2018 р.

ПІБ

Посада

1

Аванесова Н. Е.

д.е.н., професор Харківського національного університету будівництва та архітектури

2

Алексеєнко Л. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

3

Андрющенко І. Є.

д.е.н., професор, Запорізький національний технічний університет

4

Базилюк В. Б.

д.е.н., професор кафедри підприємництва та маркетингу, Українська академія друкарства

5

Бєлікова Н. В.

д.е.н., доцент, учений секретар Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України

6

Божанова В. Ю.

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ "ПДАБА"

7

Болдуєва О. В.

д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного університету

8

Бондарчук Н. В.

д.н.д.у., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

9

Борисенко О. П.

д.е.н., професор кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів

10

Бражко О. В.

д.н.д,у. професор кафедри маркетингу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

11

Вагонова О. Г.

д.е.н., професор, завідувач кафедри прикладної економіки та підприємництва ДВНЗ "Національний гірничий університет"

12

Вакульчик О. М.

д.е.н., професор кафедри обліку, аудиту, аналізу та оподаткування Університету митної справи та фінансів

13

Васильєв О. В.

д.е.н., професор кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу"

14

Васильєва Т. А.

д.е.н., професор, директор ННІ ФЕМ Сумського державного університету

15

Верхоглядова Н. І.

д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ ПДАБА

16

Виноградова О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій

17

Грицишен Д. О.

д.е.н., професор, декан факультету публічного управління та права Житомирського державного технологічного університету

18

Губарєва І. О.

д.е.н., професор, завідувач сектору енергетичної безпеки та енергозбереження відділу промислової політикиНДЦ ІПР НАН України

19

Дем'янишин В. Г.

д.е.н., професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету, заслужений працівник освіти України

20

Довгаль А. О.

д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

21

Єлісєєва О. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

22

Ємцев В. І.

д.е.н., професор кафедри менеджменту та адміністрування НУХТ

23

Єрмошкіна О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічного аналізу і фінансів НТУ "Дніпровська політехніка"

24

Жадько К. С.

д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів

25

Зось-Кіор М. В.

д.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка

26

Іванілов О. С.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, академік Академії будівництва України, Заслужений діяч науки і техніки України

27

Іванов С. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і маркетингу ДВНЗ ПДАБА

28

Калінеску Т. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри оподаткування та соціальної економіки Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

29

Калініченко Л. Л.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економікиХарківського національного університету будівництва та архітектури

30

Камінська Т. М.

д.е.н., професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

31

Кирилюк С. М.

д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

32

Кишакевич Б. Ю.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

33

Кібальник Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри моделювання економіки і бізнесу ЧНУ ім. Б. Хмельницького

34

Кім М. М.

д.е.н., професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету ім. Н. В. Каразіна

35

Князєва О. А.

д.е.н., професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління ОНАЗ ім. О. С. Попова

36

Козак Л. В.

д.е.н., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу, декан економічного факультету Національного університету "Острозька академія"

37

Колісник Г. М.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту ДВНЗ "УжНУ"

38

Колосок В. М.

д.е.н., доцент, завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" Міністерства освіти і науки України

39

Костін Ю. Д.

д.е.н., професор кафедри ЕК Харківського національного університету радіоелектроніки

40

Кропивко М. М.

д.е.н., старший науковий співробітник, заступник академіка-секретаря Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України

41

Крутова А. С.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування Харківського державного університету харчування та торгівлі

42

Кузьмін О. Є.

д.е.н., професор, директор Інституту економіки та менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

43

Курмаєв П. Ю.

д.е.н., професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини

44

Легенчук С. Ф.

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету

45

Лицур І. М.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

46

Лісовий А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу Університету державної фіскальної служби України

47

Лопушник Г. С.

д.е.н., професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

48

Мельник М. І.

д.е.н., професор, завідувач сектору просторового розвиткуДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України"

49

Мироненко М. Ю.

д.н.д.у., професор кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

50

Мороз О. О.

д.е.н., завідувач кафедри підприємництва і фінансової діяльності Вінницького національного технічного університету

51

Нестеренко О. О.

д.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування Харківського державного університету харчування та торгівлі

52

Омельченко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Маріупольського державного університету

53

Онищенко А. М.

д.е.н., доцент, професор кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка

54

Орєхова Т. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри завнішніх економічних відносин Донецького національного університету ім. Василя Стуса

55

Орловська Ю. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ "ПДАБА"

56

Осмятченко В. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Університету державної фіскальної служби України

57

Парасій-Вергуненко І. М.

д.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"

58

Пашкевич М. С.

д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту НТУ "Дніпровська політехніка"

59

Пашко Д. В.

д.е.н., доцент кафедри фінансового права та фіскального адміністрування НАВС

60

Пилипенко А. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України

61

Пилипенко Г. М.

д.е.н., професор кафедри економіки підприємства НТУ "Дніпровська політехніка"

62

Пилипенко Ю. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та засад підприємництва ДВНЗ НГУ

63

Писаренко В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії

64

Поповиченко І. В.

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ "ПДАБА"

65

Пуліна Т. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ЗНТУ

66

Родченко В. Б.

д.е.н., професор, заступник директора ННІ "Каразінська школа бізнесу"

67

Романенко В. А.

д.е.н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

68

Сардак С. Е.

д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

69

Свірко С. В.

д.е.н., професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технологічного університету

70

Семенов А. Г.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Класичного приватного університету

71

Ситник Г. В.

д.е.н., професор кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету

72

Скидан О. В.

д.е.н., професор, ректор Житомирського національного агроекологічного університету

73

Скрипник М. І.

д.е.н., завідувач кафедри обліку і аудиту КНУТД

74

Солоха Д. В.

д.е.н., доцент, декан економічного факультету Донецького державного університету управління

75

Стеблянко І. О.

д.е.н., завідувач кафедри економіки та управління національним господарством Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

76

Стукало Н. В.

д.е.н., професор, декан факультету міжнародної економіки Дніпровського національного університету ім. О. Гончара

77

Тарасюк М. В.

д.е.н., професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

78

Ткаченко А. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ЗНТУ

79

Ткаченко Н. В.

д.е.н., професор, заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка

80

Ткачук І. Г.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника"

81

Ткачук О. М.

д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних відносин ВТЕІ КНТУ

82

Трифонова О. В.

д.е.н., професор кафедри менеджменту ДВНЗ НГУ

83

Труніна І. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського

84

Федун І. Л.

д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету

85

Фролова Л. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету

86

Цимбалюк С. О.

д.е.н., доцент, декан факультету управління персоналом, соціології і психології ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

87

Череп А. В.

д.е.н., професор, декан ФЕУ ЗНТУ

88

Чупир О. М.

д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Харківського національного університету будівництва та архітектури

89

Шаповал В. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"

90

Шашкова Н. І.

д.е.н., професор, Херсонський державний університет

91

Шевцова О. Й.

д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Дніпровського національного університету імені О. Гончара

92

Школьник І. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ННІ БТ "УАБС" СумДУ

93

Штангрет А. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки обліку і оподаткування Української академії друкарства

94

Юхименко В. В.

д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету

95

Яременко О. Л.

д.е.н., професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету ім. Н. В. Каразіна

96

Яровенко Т. С.

д.е.н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Comments