Перелік рецензентов по науковим статтям 2016 р.

Рецензенти

ПІБ

Посада

1

Алєксєєв І. В.

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету "Львівська політехніка"

2

Андрющенко К. А.

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "КНЕУ імені В. Гетьмана"

3

Антоненко І. Я.

д.е.н., професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу КНТЕУ

4

Бабич Д. В.

д.е.н., профессор, завідуючий кафедрою економіки підприємства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,

5

Баранник Л. Б.

д.е.н.,проф., завідувач кафедри оподаткування Університету митної справи та фінансів

6

Богаченко І. І.

д. е. н., професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

7

Божанова В. Ю.

д. е. н., професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ ПДАБА

8

Божкова В.В

д. е. н., професор кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету

9

Болдуєва О. В.

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування; Запорізький національний університет

10

Борисенко О. П.

доктор наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри державного управління та митної справи Університету митної справи та фінансів

11

Борщевський В.

д. е. н., завідувач відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України",

12

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, професор кафедри інформаційних систем і технологій ДДАЕУ

13

Верхоглядова В.І

д.е.н.,професор, проректор ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

14

Войтко С.В.

Зав. кафедрою міжнародної економіки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського ", д. е. н., професор

15

Гавкалова Н. Л.

Завідуючий кафедрою державного управління ,публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ імені С.Кузнеця, д.е.н.,професор

16

Гонта О. І.

Директор ННІ економіки Чернігівського національного технологічного університету, д.е.н.,професор

17

Гончаренко І.В

д. е. н.,,професор кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності Миколаївського національного аграрного університету

18

Гончаров Ю.В.

д.е.н.,проф.,зав.кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

19

Горовий Д. А.

д. е. н.,, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки ХНАДУ

20

Грабинський І.М

д. е. н., Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

21

Грабчук О. М.

д.е.н.,доцент,завідувач кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара

22

Гринкевич С. С.

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., професор

23

Гринько О. М.

д. е. н., Завідувач кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

24

Гринько Т.В

Завідувач кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровського національного Університету імені Олеся Гончара, д.е.н.,професор

25

Гришко В. В.

д. е. н., професор,завідувач кафедри менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

26

Гросул В. А.

д. е. н.,, професор, зав. кафедри економіки та управління Харківського державного університету харчування та торгівлі

27

Гудзь М. В.

Завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Запорізького національного технічного університету, д. е. н., професор

28

Демчук Н.І

д.е.н.,професор,професор кафедри фінансів та банківської справи ДДАЄУ

29

Дмитрієв І. А.

Декан факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України

30

Дрига С. Г.

д.е.н.,проф. Зав. кафедрою економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету

31

Дубіщев В. П.

завідувач кафедри економічної теорії та регіональної економіки Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка,

д.е.н., професор

32

Єлісєєва О.К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної кібернетики Дніпропетровського національного університету умені Олеся Гончара

33

Єрмошкіна О. В.

д. е. н.,, професор, завідувач кафедри економічного аналізу і фінансів ДВНЗ "Національний гірничий університет"

34

Жадько К. С.

д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємства та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів

35

Жибак М. М.

д.е.н.,професор кафедри економіки підприємства ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

36

Жилінська О. І.

д.е.н.,завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

37

Журавка Ф. О.

д.е.н.,професор кафедри міжнародної економіки СумДу

38

Залізко В. Д.

доктор економічних наук, с. н. с. ННЦ "ІАЕ" НААН України

39

Залунін В.Ф.

Доктор економічних наук, професор кафедри ОЄіУПП ДВНЗ ПДАБА

40

Заруба В.Я.

Декан факультету економічної інформатики і менеджменту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", д.е.н., професор

41

Зеліско І. М.

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та економіки КУ ім. Б. Грінченка

42

Зянько В.В

Вінницький національний технічний університет, завідуючий кафедрою фінансів, д.е.н.,професор

43

Іванова В. В.

д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства

44

Ільєнко О. В.

д.е.н., професор кафедри логістики, декан факультету менеджменту та логістики Національного авіаційного університету

45

Ільсико О. В.

д.е.н.,професор кафедри логістики,декан факультету менеджменту та логістики Національного авіаційного університету

46

Кальченко С.В

д.е.н., доцент кафедри економіки Таврійського державного агротехнологічного університету,

47

Камінська Т. М.

д.е.н., професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

48

Карий О.І

д.е.н.,завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету "Львівська-політехніка"

49

Катан Л. І.

д. е. н., професор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

50

Князєва О. А.

д.е.н., професор, каф. ЕП та КУ Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова

51

Коваленко О. В.

д.е.н., професор,завідувач кафедри економіка підприємства ЗДІА

52

Ковальов А. І.

проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету, д.е.н.,професор

53

Ковальчук К. Ф.

д.е.н., професор, декан факультету економіки та менеджменту НМетАУ

54

Колодізєв О.М.

д.е.н.,професор,завідувач кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця"

55

Косова Т. Д.

д. е. н., професор, професор кафедри, кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановскьго (м.Кривий Ріг)

56

Крейдич І. М.

В.о завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки НТУУ "КПІ" д.е.н.,проф.

57

Крупка М. І.

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів,грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка,заслужений діяч науки і техніки України

58

Кузьмін О.Є

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка",д.е.н.,професор,заслужений працівник народної освіти України

59

Кукоба В. П.

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства ДВИЗ ''Київського національного економічного університету ім Вадима Гетьмана''

60

Кукурудза І. І.

завідувач кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки ЧНУ ім. Б. Хмельницького, д.е.н., професор

61

Курмаєв П.Ю

доктор економічних наук , професор кафедри фінансів , обліку та економічної безпеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

62

Кучеренко Т. Є.

Доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту

63

Лісовий А. В.

д.е.н., професор, Університет ДФС України

64

Ложачевська О. М.

доктор економічних наук,професор,завідувач кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету

65

Лозинський І.Є

доктор економічних наук,доцент кафедри МВС ДВНЗ "Національно гірничий університет"

66

Лютий І. О.

Доктор економічних наук,професор,професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

67

Ludmila Lipkova

Dr. h. c. prof. CSc, Dean of the faculty, Bratislava

68

Маліков В. В.

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

69

Марченко О. С.

д.е.н., професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

70

Махмудов Х.З

доктор економічних наук,професор,завідувач кафедри бізнес-адміністрування та права Полтавської державно аграрної академії

71

Міщенко Д. А.

д. е. н. держ. упр., професор кафедри фінансів

72

Мельник В. М.

д.е.н., професор Директор НДІ фіскальної політики

73

Мельник Л. Г.

Завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету д.е.н.,проф.

74

Мельниченко С. В.

Проректор з наукової роботи Київського національного торговельно-економічного університету, д.е.н., професор

75

Одрехівський М. В.

доктор економічних наук,професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємства Львівського національного університету "Львівська політехніка"

76

Орловська Ю. В.

д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки ДВНЗ "ПДАБА"

77

Паршина О. А.

Зав. кафедрою економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", доктор економічних наук, професор

78

Пашкевич М. С.

завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ "Національний гірничий університет", д.е.н., доцент

79

Педь І. В.

д.е.н., професор кафедри міжнародних фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

80

Петруня Ю. Є.

Завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, УМСФ

д.е.н., професор

81

Петухова О. М.

Доктор економічних наук, проф., зав. менеджменту ЗЕД та логістики Національного університету харчових технологій

82

Пиліпів Н. І.

доктор економічних наук,професор завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника

83

Пилипенко А. А.

д. е. н., професор Завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця,

84

Писаревський І. М.

Доктор економічних наук,професор,зав. каф. Туризму і готельно-господарства Харківського національного університету

85

Погріщук Б. В.

Директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету,доктор економічних наук,професор

86

Попов О. Є.

Завідувач кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук,професор

87

Прушківський В.Г

доктор економічних наук ,професор,перший проректор Запорізького національного технічного університету

88

Пугачов М. І.

доктор економічних наук, професор, заступник директора ННЦ "Інститут аграрної економіки"

89

Пустовійт Р. Ф.

завідувач кафедри економіки та управління ЧННІ ДВНЗ "Університет банківської справи" д.е.н., професор

90

Рогоза М. Є.

д.е.н., професор, перший проректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

91

Семенча І. Є.

Доктор економічних наук,професор,професор кафедри банківської справи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

92

Сидорова А. В.

Зав. кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики, д.е.н.,професор Донецького національного університету (м.Вінниця)

93

Скворцов І.Б.

Доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка"

94

Стукало Н. В.

Декан факультету міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки світових фінансів ДНУ імені Олеся Гончара

95

Тарасюк Г. М.

завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування Житомирського державного технологічного університету, д.е.н. проф.

96

Теребух А.А

доктор економічних наук, професор кафедри туризму Національного університету "Львівська-політехніка"

97

Ткачук О. М.

Професор кафедри економіки та міжнародних відносин Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, доктор економічних наук, професор

98

Филюк Г.М.

д.е.н., проф,, кафедра економіки підприємства Економічний факультет Київський національний університет імені Тараса Шевченка

99

Фролова Л. В.

доктор економічних наук,професор,завідувач кафедри економіки підприємств Донецького національного університету економіки та торгівлі імені М.Туган-Барановського

100

Хаджинова О. В.

доктор економічних наук,доцент,доцент кафедри "Фінанси і банківська справа" ДВНЗ "ПДТУ"

101

Хамініч С. Ю.

Завідувач кафедри маркетингу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, д.е.н.,професор

102

Чебанова Н. В.

завідуюча кафедри "Облік і аудит" Українського державного університету залізничного транспорту, д.е.н., професор

103

Череп А. В.

Запорізький національний університет , д.е.н.,професор кафедри фінансів,банківської справи та страхування

104

Черкега О. Б.

Доктор економічних наук , професор кафедри міжнародної економіки та туризму

105

Черничко Т. В.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Мукачівського державного університету

106

Чернега О. Б.

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та туризму ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

107

Чичкало-Кондрацька І. Б.

доктор економічних наук,професор,професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

108

Шафалюк О. К.

Декан факультету маркетингу КНЕУ ім. Владмира Гетьмана, д. е. н., професор

109

Шевцова О. Й.

д.е.н., проф., завідуюча кафедри банківської справи Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

110

Школьник І. О.

д.е.н.,професор,завідувач кафедри фінансів,банківської справи та страхування ННІ БT "УАБС" СумДУ

111

Шпильова В. О.

Завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту Черкаської філії ПВНЗ "Європейський університет", доктор економічних наук, професор

112

Штрангет А. М

доктор економічних наук,професор,завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Української академії друкарства

113

Шульга Н. П.

Завідувач кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету д.е.н., професор

114

Юхименко В.В.

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки Київського національного торгівельно-економічного університету

115

Якименко Н. В .

Д-р екон.наук, професор кафедри економіки підприємства та економічної теорії ХТЕІ КНТЕУ

116

Янковий О. Г.

Доктор економічних наук, професор Одеського національного економічного університету

117

Яременко О.Л.

доктор екон. наук, професор кафедри державних фінансів Харківського інституту фінансів УДУФМТ,

118

Яремко І. Й.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету "Львівська політехіка"

119

Яців І. Б.

Доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Львівського національного аграрного університету

Comments