Перелік рецензентов по науковим статтям 2015 р.

Алєксєєв В. І.

д.е.н., проф

НУ «Львівська політехніка»

Завідувач кафедри фінансів

Антоненко І.Я.

д.е.н., проф.

Київський національний торговельно-економічний університет

Каф. готельно-ресторанного бізнесу

Архієреєв С. І.

д.е.н., проф

Харківський національний університет імені В. Н.Каразіна

Професор кафедри економічної теорії

Бабич Д.В.

д.е.н., проф.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Каф. економіки та менеджменту

Балджи М.Д.

д.е.н., проф.

Одеський національний економічний університет

Зав. каф. економіки та управління національним господарством

Баранник Л. Б.

д.е.н., доцент

Дніпропетровська державна фінансова академія

Завідувач кафедри оподаткування

Баранова В.Г.

д.е.н., проф.

Одеський національний економічний університет

Каф. фінансів

Бардась А. В.

д.е.н., проф

Державний вищий навчальний заклад « Національний гірничий університет»

Декан факультету менеджменту

Благун І. С.

д.е.н., проф

ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Професор кафедри економічної кібернетики

Блудова Т.В.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Каф. вищої математики

Божанова В. Ю.

д.е.н., проф

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

Бойко М. Г.

д.е.н., проф

Київський національного торговельно-економічного університету

Завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Бондаренко В. М.

д. е. н, проф

Вінницький торговельно- економічний інститут КНТЕУ

Професор кафедри маркетингу та реклами


Борисенко О.П.

д.н. з держ. упр., проф.

Університет митної справи та фінансів

Каф. обліку і аудиту


Вагонова О. Г.

д.е.н., проф

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

Завідувач кафедри прикладної економіки

Васильєва Н. К.

д.е.н., проф

Дніпропетровський державний аграрний університет

завідувач кафедри інформаційних

систем і технологій

Васильєва Т. А.

д.е.н., проф

ДВНЗ «УАБС НБУ»

Завідувач кафедри банківської справи

Верхоглядова Н. І.

д.е.н., проф

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Воронкова А. Е.

д.е.н., проф

Східноукраїнський національний

університет ім. В. Даля

Завідуюча кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Галушко О. С.

д.е.н., проф

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Професор кафедри економічного

аналізу та фінансів

Гарасим П. М.

д.е.н., проф.

ЛНУ імені І. Франка
Пофесор кафедри обліку та аудиту факультету управління фінансами та бізнесу

Голачук В. В.

д.е.н, проф

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Завідувач кафедри економіки підприємства

Гончаров Ю.В.

д.е.н., проф.

КНУТД

Зав. кафедрою менеджменту

Грабинський І. М.

д.е.н., проф

Львівський національний університет імені Івана Франка

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

Грабчук О. М.

д. е. н., доцент

Університет імені Олеся Гончара

завідувач кафедри фінансів

Гросул В.А.

д.е.н., проф.

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Зав. каф. прикладної економіки та інформаційних систем

Давидова І.О.

д.е.н., проф.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Каф. економіки та маркетингу

Дергачова В. В.

д. е. н.,проф

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Завідувач кафедри менеджменту

Дмитрієв І.А.

д.е.н., проф.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

декан факультету управління та бізнесу


Дорошенко Г.О.

д.е.н., проф.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Каф. економіки та менеджменту


Євдокимов В.В.

д.е.н., проф.

Житомирський державний технологічний університет

Проректор з науково-педадогічної роботи та соціального розвитку

Єлісєєва О. К.

д.е.н., проф

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Завідуюча кафедри статистики, обліку та економічної інформатики

Єрмаков О. Ю.

д.е.н., проф

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Професор кафедри економіки праці та розвитку сільських територій

Єрмошкіна О.В.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

завідувач кафедри економічного аналізу та фінансів

Жадько К. С.

д.е.н., проф

Дніпропетровська державна фінансова академія

Завідувач кафедри економіки підприємств

Журавка Ф.О.

д.е.н., проф.

Українська академія банківської справи

Зав. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Залунін В. Ф.

д.е.н., проф

ДВНЗ ПДАБА

Професор кафедри ОЕіУПП

Захарчин Г.М.

д.е.н., проф.

НУ «Львівська політехніка»

Зав. кафедри менеджменту персоналу і адміністрування

Захожай В. Б.

д.е.н., проф

Професор кафедри фінансів і кредит ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Зянько В. В.

д.е.н., проф

Вінницький національний технічний університет

Іванілов О.С.

д.е.н., проф.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Зав. кафедри економіки

Ільчук В. П.

д. е. н., проф

Завідувач кафедри фінансів ННІ економіки ЧНТУ

Іляш О. І.

д.е.н., проф

Львівська комерційна академіяКамінська Т. М.

д.е.н., проф

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Професор кафедри економічної теорії

Карачина Н. П,

д.е.н., проф

Вінницький національний технічний університет

Завідувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Карлова О.А.

д.е.н., проф.

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Каф. менеджменту і адміністрування

Карпук А.І.

д.е.н., доц.

Національний університет біоресурсів та природокористування України «Боярська лісова дослідна станція»

директор відокремленого підрозділу


Клочан В.В.

д.е.н., проф.

Миколаївський національний аграрний університет

Зав. каф. менеджменту організацій та права

Клочко В. П.

д.е.н., проф

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Завідувач кафедри менеджменту та економіки

Князь С. В.

д.е.н., доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

Зав. кафедрою екологічної політики

Коваленко В. В.

д.е.н., проф

Одеський національний економічний університет

Професор кафедри банківської справи

Коваленко О.М.

д.е.н., доц.

Одеський національний політехнічний університет

Каф. зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності

Коваль В. В.

д.е.н., доцент

Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Ковальчук К. Ф.

д.е.н., проф

Національна металургійна академія України

Декан факультету економіки та менеджменту

Кондратенко Н. О.

д.е.н., проф

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Професор кафедри менеджменту і адміністрування

Крюкова І. О.

д.е.н

Одеський державний аграрний університет

Зав. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Куриляк В.Є.

д.е.н., проф.

ТНЕУ

Каф. міжнародної економіки

Курмаєв П. Ю.

д.е.н., проф

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Кухленко О.В.

д.е.н., проф.

КНУТД

професор кафедри менеджменту

Кучеренко Т. Є.

д.е.н., проф

Уманський національний університет садівництва

Професор кафедри обліку і аудиту

Логутова Т Г.

д.е.н., проф

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Завідуючий кафедри інноватики та управління

Лукяненко Д.Г.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Луніна І.О.

д.е.н., проф.

Інститут економіки та прогнозування НАН України

Зав. відділу державних фінансів

Мазурок П. П.

д.е.н., проф

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

В.о завідувача кафедри економічної теорії та підприємства


Мамонов К. А.

д.е.н., проф

Зав. кафедрою ГІСОЗіН ХНУМГ

ім. О. М. Бекетова

Марченко О. С,

д.е.н., проф

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Професор кафедри економічної теорії

Мельниченко С. В.

д.е.н., проф

Київський національний торговельно- економічний університет

професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу


Метеленко Н.Г.

д.е.н., проф.

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

професор кафедри фінансів і кредиту

Михайлова Л. І

д.е.н., проф

Сумський національний аграрний університет

Завідувач кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції

Михасюк І.Р.

д.е.н., проф.

ЛНУ ім. Івана Франка

Каф. економіки підприємства

Мороз О.В.д.е.н., проф.

ВНТУ

професор кафедри менеджменту і моделювання в економіці

Музиченко А. С.

д.е.н., доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Завідувач кафедри економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки

Низник В. М.

д.е.н., проф

Хмельницький національний університет

Проректор з науково-педадогічної проботи

Новікова М. М.

д.е.н.,

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

завідуючий кафедри менеджменту і адміністрування

Нусінов В.Я.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Каф. обліку,аналізу,аудиту та адміністрування підприємств

Онищенко А.М.

д.е.н., проф.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Каф. економічної кубернетики

Падерін І.Д.

д.е.н., проф.

Університет митної справи та фінансів

Каф. економіки підприємства

Парсяк В. Н.

д.е.н., проф

Національний університет імені адмірала Макарова

декан факультету економіки моря

Паршина О.А.

д.е.н., проф.

ДВНЗ УДХТУ

Зав. кафедри економіки промисловості та організації виробництва

Пашкевич М. С.

д. е. н., проф.,

ДВНЗ « Національний гірничий університет»

завідувач кафедри обліку і аудиту

Пилипенко Г.М.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Каф. економічної теорії та основ підприємництва

Писаренко С. М.

д.географ.н., проф

Львівський національний університет імені Івана Франка

Професор кафедри міжнародних економічних відносин

Плахотнік О, О.

д.е.н., проф

Дніпродзержинський державний технічний університет

завідувач кафедри економіки та організації виробництва

Присяжнюк Ю. І.

д.е.н., проф

Львівський національний університет імені Івана франка

Професор кафедри міжнародних відносин факультету міжнародних відносин та дипломатичної служби

Прушківський В.Г.

д.е.н., проф.

Запорізький національний технічний університет

перший проректор

Птащенко Л. О.

д.е.н., проф

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Професор кафедри фінансів і банківської справи

Пуліна Т.В.

д.е.н., доц.

Запорізький національний технічний університет

Каф. менеджменту

Ріппа С.П.

д.е.н., проф.

Інститут інформаційних технологій та менеджменту НУ ДПС України

Родченко В.Б.

д.е.н., проф.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Каф. економіки та менеджменту

Савицька Н. Л,

д.е.н., проф

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності

Сардак С.Е.

д.е.н., доц.

ДНУ ім. Олеся Гончара

Каф. міжнародної економіки і світових фінансів

Сафонова В. Є.

д.е.н.,

Завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки МАУП

Скворцов І.Б.

д.е.н., проф.

НУ «Львівська політехніка»

Каф. економіки підприємства та інвестицій

Скрипниченко М. І.

д.е.н., проф

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Зав. відділом моделювання та прогнозування економічного розвитку

Соколова Л.В.

д.е.н., проф.

Харківський національний університет радіоелектроніки

Каф. економіки підприємств

Солоха Д.В.

д.е.н., проф.

КНУКіМ
Зав. каф. менеджменту

Старостенко Г. Г.

д.е.н., проф

Національний університет Державної податкової служби України

Професор кафедри економічної теорії

Стукало Н.В.

д.е.н., проф.

ДНУ ім. Олеся Гончара

Декан факультету міжнародної економіки

Тарасюк Г. М.

д. е. н., проф

Житомирський державний технологічний університет

Завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування

Ткач О.В.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Зав. каф. менеджменті і маркетингу

Ткаченко А.М.

д.е.н., проф.

ДВНЗ УДХТУ

Каф. менеджменту та фінансів

Флащевський М. І.

Д-р. геогр.. наук

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Професор кафедри регіональної економіки і туризму


Флейчук М. І.

д.е.н.,доцент

Головний науковий співробітник РФ НІДС у м. Львові

Фролова Л.В.

д.е.н., проф.

ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського

перший проректор

Цимбалюк С. О.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Каф. управління персоналом та економіки праці

Череп А.В.

д.е.н., проф.

Запорізький національний технічний університет


Чернега О.Б.

д.е.н., проф.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

Каф. міжнародної економіки та туризму


Черничко Т. В.

д.е.н., проф

Мукачівський державний університет

Завідувач кафедри обліку та фінансів


Чирва О. Г.

д.е.н., проф

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Завідувач кафедри маркетингу та управління


Чорна Л. О

д.е.н., проф

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Професор кафедри менеджменту та адміністрування

Чубукова О. Ю.

д.е.н., проф.

КНУТД

Каф. економічної кібернетики та маркетингу

Шевчук Л.Т.

д.е.н., проф.

Тернопільский інститут соціальних та інформаційних технологій

проректор з наукової роботи та міжнародних звязків

Школьник І. О.

д.е.н., проф

Проректор ДВНЗ « Українська академія банківської справи Національного банку України»

Юхименко В.В.

д.е.н., проф.

Київський національний торговельно-економічний університет

Каф. міжнародної економіки

Яремко І.Й.

д.е.н., проф.

НУ «Львівська політехніка»

Каф. обліку та аналізу

Ястремська О.М.

д.е.н., проф.

Харківський національний економічний університет ім.С. Кузнеця

Зав. кафедри економіки організації та планування діяльності підприємства

Comments