Перелік рецензентов по науковим статтям 2014 р.

ПІП

Ступінь,

посада

Місце роботи

Антонюк Л.Л.

д.е.н., проф

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Афонін А.С.

д.е.н., проф

Вінницький фінансово-економічний університет
професор кафедри фінансів

Атамас П.И.

 

к.е.н., проф

Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля
завідуючий кафедри обліку і аудиту

Андрєєва Т.Є.

к.е.н., проф

ХНУБА
зав. кафедрою менеджменту

Архієреєв С.І.

д.е.н., проф

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
професор кафедри економічної теорії

Бельтюков Є.А.

д.е.н., проф

Одеський національний політехнічний університет
завідувач кафедри економіки підприємства

Білозубенко В.С.

д.е.н., доцент

начальник відділу знакових конструкцій і методів представництва «Ноосфера Венчурс ЮЕсЕЙ, Інк.»

Башнянин Г.І.

д.е.н, проф

Львівська комерційна академія
завідувач кафедри економічної теорії

Баранник Л.Б.

д.е.н., доцент

Дніпропетровська державна фінансова академія
завідувач кафедри оподаткування

Бенько М.М.

д.е.н., проф

КНТЕУ
професор кафедри бухгалтерського обліку

Білопольський М.Г.

д.е.н., проф

МЕГІ
професор кафедри обліку і аудиту

Боронос В.Г.

д.е.н., проф

Сумський державний університет

Бардась А.В.

д.е.н., проф

Національний гірничий університет

Декан факультету менеджменту

Баранова В.Г.

д.е.н.,доц

Одеський національний економічний університет

Зав. каф. фінансів

Благун І.С.

д.е.н., проф

Прикарпатський національний університе ім.Василя Стефаника

Декан економічного факультету

Божанова В.Ю.

д.е.н., проф

ДВНЗ ПДАБА

Каф. менеджменту, управління проектами і логістики

Береславська О.І.

д.е.н., проф

Національний університет державної податкової служби України

Зав. каф. банківської справи та фін. моніторингу

Богомолова Н.І.

д.е.н., проф

Державний економіко-технологічний університет транспорту м. Київ.

Зав. кафедри фінанси та кредит

Бойко М.Г.

д.е.н., проф

Київський національний торгівельно-економічний університет

Каф. готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Бабенко А.Г

д.е.н., проф

Дніпропетровська державна фінансова академія

Зав кафедри управління персоналом і економіки приці ДДФА

Бланк І.О.

д.е.н., проф

Київський національний торгівельно-економічний університет

Верхоглядова Н.І.

д.е.н., проф

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Вожжов А.П

д.е.н., проф

Севастопольський національний технічний університет

Професор кафедри фінансів

Вакульчик О.М.

д.е.н., проф

Академія митної служби України

Зав. каф. обліку і аудиту

Воїтко С.В.

д.е.н., проф

НТУУ «КПІ»

Проф. каф. міжнародної економіки

Височин І.В.

д.е.н., проф

КНТЕУ
завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства

Вагонова О.Г.

д.е.н., проф

ДВНЗ Національний гірничий університет
завідувач кафедри прикладної економіки

Гура Н.О.

д.е.н., проф

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Горєлов Д.О.

д.е.н., проф

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кафедра економіки підприємства

Губанова Е.Р.

д.е.н., проф

Одеський державний екологічний університет
професор кафедри економіки природокористування

Говорушко Т.А.

д.е.н., проф

НУХТ
зав. кафедри фінансів

Гудзинський О.Д.

д.е.н., проф

Національний університет біоресурсів і природокористування України
професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

Герасимчук З.В.

д.е.н., проф

Луцький національний технічний університет
професор, керівник кафедри менеджменту та маркетингу

Грабчук О.М.

д.е.н.,

ДНУ ім.О.Гончара

Зав. каф. банківської справи

Дмитриченко Л.І.

д.е.н., проф

Донецький національний університет

Каф. економічної теорії

Длугопольський О.В.

д.е.н., проф

Тернопільський національний економічний університет

Каф. економічної теорії

Дергачова В.В.

д.е.н., проф

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Зав. каф. менеджменту

Дубіщев В.П.

д.е.н., проф

Полтавський національний технічний університет

ім. Юрія Кондратюка

Зав. каф. економічної теорії та регіональної економіки

Дмитрієв І.А.

д.е.н., проф

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
завідувач кафедри економіки підприємства

Дергачова В.В.

д.е.н., проф

Національний технічний університет України «КПІ»
завідувач кафедри менеджменту

Євсєєва О.О.

д.е.н., проф

Українська державна академія залізничого транспорту

Каф. обліку і аудиту

Єщенко П.С.

д.е.н., проф.

Київський національний університет імені Т.Шевченка
професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Журавка Ф.О.

д.е.н., проф

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Захожай В.Б.

д.е.н., проф

Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Загорулько В.М.

д.е.н., проф

Національний авіаційний університет

Зав. кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення

Зверяков М.І.

д.е.н., проф

Одеський національний економічний університет
завідувач кафедри загальної економічної теорії

Звягінцева О.Б.

д.е.н.

Одеський державний аграрний університет
завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Зайцева К.В.

д.е.н., проф.

Донецький інститут залізничного транспорту
зав. каф. «Економіка підприємств»

Залунін В.Ф.

д.е.н., проф

ДВНЗ ПДАБА
професор кафедри ОЕіУПП

Ільчук В.П.

д.е.н., проф

Чернігівський національний технологічний університет

Зав. кафедри фінансів

Івашина О.Ф.

д.е.н., проф

Академія митної служби України

Каф. менеджменту

Іванов С.В.

д.е.н., проф

ДВНЗ ПДАБА
зав. кафедрою «Фінансів та маркетингу»

Костюченко В.М.

д.е.н., проф

КНТЕУ

Проф. каф. міжнародної економіки

Кукурудза І.І.

д.е.н., проф

Черкаський національний університет ім.Богдана Хмельницького

Колодізєв О.М.

д.е.н., проф

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

Зав. каф. банківської справи

Кундицький О.О.

д.е.н., проф

ЛНУ ім. Івана Франка

Каф. менеджменту

Кузьмін О.Є.

д.е.н., проф

НУ «Львівська політехніка»

Директор інституту економіки і менеджменту

Костюк О.М.

д.е.н., проф

ДВНЗ «УАБС НБУ»

Каф. міжнародної економіки

Карачина Н.П.

д.е.н., проф

Вінницький національний технічний університет

Зав. каф. менеджменту та моделювання

Коваленко В.В.

д.е.н., проф

Одеський національний економічний університет

Зав. каф. банківської справи

Кужелєв М.О.

д.е.н., проф

Донецький національний університет

каф. фінансів і банківської справи

Курмаєв П.Ю.

д.е.н., проф

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

Каф. економічної теорії та права

Костін Ю.Д.

д.е.н., проф

Харківський національний університет радіоелектроніки

Каф. економічної кібернетики та управління економічною безпекою

Каховська О.В.

д.е.н., доцент

ДРІДУ НАДУ при Президентові України
професор кафедри економіки та регіональної економічної політики

Кузняк Б.Я.

д.е.н., проф

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
проф. кафедри економіки підприємства та управління персоналом

Ковтун Н. В.

д.е.н. проф.

Завідувач кафедри статистики та демографії

Кондратенко Н.О.

д.е.н., доцент

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
професор кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві

Козловський С.В.

д.е.н, проф

Вінницький національний аграрний університет
професор кафедри організації обліку та звітності

Ковальчук К.Ф.

д.е.н., проф

Національна металургійна академія України
декан факультету економіки і менеджменту

Лігоненко Л.О.

д.е.н., проф

Київський національний торгівельно-економічний університет

Зав. каф. економіки та фінансів підприємства

Лисяк Л.В.

д.е.н., проф

Дніпропетровська державна фінансова академія

Зав кафедри фінансів та дер. управління

Ложачевська О.М.

д.е.н., проф

Національний авіаційний університет

Зав. каф. міжнародної економіки

Левченко О.М.

д.е.н., проф

Кіровоградський національний технічного університету
проректор з наукової роботи

Логутова Т.Г.

д.е.н., проф.

Академік Міжнародної кадрової академії
Академік Академії економічних наук України

Луніна І.О.

д.е.н.

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
зав. відділом державних фінансів

Лицур І.М.

д.е.н.,с.н.с

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
провідний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку

Морозов О.Ф.

д.е.н., проф

Національний технічний університет України «КПІ»
професор кафедри менеджменту

Момот В.Є

д.е.н., проф

Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля

Кафедра менеджменту

Завідувач

Марченко О.С.

д.е.н., проф

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Каф. економічної теорії

Мельник Л.Г

д.е.н., проф

Сумський державний університет

Завідувач кафедри економіки та бізнес адміністрування

Миценко І.М.

д.е.н., проф

Кіровоградський національний технічний університет
завідуючий кафедрою міжнародної економіки

Мельникова М.В.

д.е.н., доцент

Інститут економіко-правових досліджень НАН України
провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства

Михайленко С.В.

д.е.н., проф

Одеська філія ПВНЗ «Європейський університет»
завідувач кафедри фінансів та кредиту

Марченко В.М.

д.е.н., проф

Національний технічний університет України «КПІ»
професор кафедри економіки і підприємства

Микитюк П.П.

д.е.н., проф

Тернопільський національний економічний університет
завідувач кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємства

Мороз О.В.

д.е.н., проф

Вінницький національний технічний університет
кафедра менеджменту та моделювання в економіці

Нусінов В.Я.

д.е.н., проф

Криворізький національний університет

Зав. кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємства

Одрехівський М.В.

д.е.н., проф

Львівський національний університет «Львівська політехніка»
професор кафедри менеджменту міжнародного підприємництва

Оніщенко В.П.

д.е.н., проф

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Орловська Ю.В.

д.е.н., проф

ПДАБА
зав. кафедри міжнародної економіки

Пічугіна Т.С.

д.е.н., проф

Харківський державний університет харчування та торгівлі
зав. кафедрою менеджменту організації

Падерін І.Д

д.е.н.

Дніпропетровська державна фінансова академія

Зав. кафедри економіка підприємства

Прушківський В.Г.

д.е.н.

Запорізький національний технічний університет

Зав. Кафедри економічної теорії

Пашкевич М.С.

д.е.н., проф

Національний гірничий університет

Зав. кафедри обліку та аудиту

Поклонський Ф.Ю.

д.е.н., проф

Донецький державний університет управління

Каф. фінансів

Пилипенко Ю.І.

д.е.н.

Національний гірничий університет

Зав. кафедри економічної теорії та основ підприємництва

Петренко О.О.

д.е.н., проф

Донецький інститут залізничного транспорту

Зав. кафедри економіки підприємства

Панченко Є.Г.

д.е.н., проф

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

                    Каф. міжнародного менеджменту

Пилипів Н.І.

д.е.н., проф

Прикарпатський національний унверситет ім. Василя Стефаника

Зав. кафедри теоретичної та прикладної економіки

Петренко О.О.

д.е.н., проф

Донецький інститут залізничного транспорту
зав. каф. економіка підприємства

Парсяк В.Н.

д.е.н., проф

Академік Академії економічних наук України
Заслужений діяч науки і техніки України

Поповиченко І.В.

д.е.н., проф

ДВНЗ ПДАБтаА
професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

Паршина О.А.

д.е.н., проф

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
зав. кафедрою економіки промисловості та організації виробництва

Попов О.Є.

д.е.н., проф

ХНЕУ ім. Семена Кузнеця
завідувач кафедри політичної економії

Пустовійт Р.Ф.

д.е.н., проф

Університет банківської справи Національного банку України
завідувач кафедри економіки та управління

Павлов В.І.

д.е.н., проф

Національний університет водного господарства та прирокористування

Ріппа С.П.

д.е.н., проф

Національний університет ДПС України

Зав.каф. систем і методів прийняття рішень

Семенча І.Є.

д.е.н., проф

ДНУ ім. О.Гончара

Проф. кафедри економічної кібернетики

Соловйов І.О.

д.е.н., проф

Херсонський державний аграрний університет

Зав. каф. менеджменту організацій

Стукало Н.В.

д.е.н., проф

ДНУ. ім. О.Гончара

Зав. каф міжнародної економіки і світових фінансів

Салига К.С.

д.е.н., проф

Класичний приватний університет

Завідувач кафедри фінасів та кредиту

Ситнік І.В.

д.е.н.,доц

Донецький державний інститут управління

Зав. каф. інвестування

Скворцов І.Б.

д.е.н., проф

НУ «Львівська політехніка»

Сазонець І.Л.

д.е.н., проф

Національний університет водного господарства та природокористування
професор кафедри міжнародної економіки

Семенов А.Г.

д.е.н., проф

ДонНУ
професор кафедри «Економічна теорія»

Самородов Б.В.

д.е.н., доцент

ХІБС УБС НБУ
завідувач кафедри банківської справи

Транченко Л.В.

д.е.н., проф

Уманський національний університет садівництва

Каф. менеджменту організацій

Фоміна М.В.

д.е.н., проф

Донецький національний університет економіки і торгівлі  ім. Михайла Туган-Барановського

Федорченко А.В.

д.е.н., проф

Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
професор кафедри маркетингу

Харічков С.К.

д.е.н., проф

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ
заст. директора з наук. роботи
зав кафедри менеджменту

Хамініч С.Ю.

д.е.н., проф

Дніпропетровський національний університет О.Гончара

Завідувач кафедри маркетингу

Ходаківський Є.І.

д.е.н., проф

Житомирський національний агроеклогічний університет

Каф. економічної теорії

Царенко О.В.

д.е.н., проф

АМУ зав. кафедрою обліку і аудиту

Чебанова Н.В

д.е.н., проф

Державна академія залізничного транспорту

Завідувач кафедрою обліку і аудиту

Черничко Т.В.

д.е.н., проф

Мукачівський державний університет

Чичкало-Кондрацька І.Б.

д.е.н., проф

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Чупир О.М.

д.е.н., доцент

ХНУБА
доцент кафедри менеджменту

Чужиков В.І.

д.е.н., проф

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Шайкан А.В.

д.е.н., проф

Криворізький економічний інститут

В.О.Заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи

Шегда А.В.

д.е.н., проф

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Школьник І.О.

д.е.н., проф

ДВНЗ «Українська академія банківської справи»
 проректор

Шапошников К.С.

д.е.н., проф

Херсонський державний університет
декан факультету економіки і менеджменту

Шевченко А.Ф.

д.е.н., проф

Полтавський університет економіки і торгівлі

Проф. кафедри управління персоналом і економіки праці

Швець В.Я

д.е.н., проф

ВНЗ «НГУ»

Юхименко В.В.

д.е.н., проф

Київський національний торгівельно-економічний університет

Каф. міжнародної економіки

Яремко І.Й

д.е.н., проф

Національний університет «Львівська політехніка»

кафедра обліку та аналізу

Comments