Перелік рецензентов по науковим статтям 2013 р.

Прізвище, ім'я, по-батькові

Наукова ступінь, звання

Місце роботи

Амбросов В.Я.

д.е.н., проф.

Харківський національний технічний університет ім. Петра Василенка. Кафедра обліку та аудиту Член-кореспондент НААНУ

Амосов О.Ю.

д.е.н., проф.

Перший заступник директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління

при Президентові України Заслужений діяч науки і техніки України

Бабенко А.Г.

д.е.н., проф.

Дніпропетровська державна фінансова академія Кафедра управління персоналом і економіки праці

Бараш Ю.С.

д.е.н., проф.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна. Кафедра обліку, аудиту таінтелектуальної власності

Бардась А.В.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Кафедра менеджменту виробничої сфери

Батченко Л.В.

д.е.н., проф.

Донецький державний університет управління Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Башнянин Г.І.

д.е.н., проф.

Львівська комерційна академія Кафедра економічної теорії

Березін О.В.

д.е.н., проф.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Кафедра економіки підприємства

Божанова В.Ю.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Кафедра менеджменту управління проектами і логістики

Бондарчук М.К.

д.е.н., проф.

Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра фінансів

Вагонова О.Г.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Національний гірничий університет» Кафедра обліку і аудиту

Варналій З.С.

д.е.н., проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченко. Кафедра фінансів

Вахович І.М.

д.е.н., проф.

Луцький національний технічний університет Кафедра фінансів

Верхоглядова Н.І.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Кафедра обліку, економіки та управління персоналом підприємства

Вишневська О.М.

д.е.н., проф.

Миколаївський національний аграрний університет Кафедра економічного аналізу і аудиту

Власюк В.Є.

д.е.н., проф.

Дніпропетровська державна фінансова академія Кафедра фінансів підприємств та банківської справи

Воробйов Є.М.

д.е.н., проф.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Кафедра економічної теорії

Воронкова А.Е.

д.е.н., проф.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Галенко О.М.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра міжнародного обліку і аудиту

Голян В.А.

д.е.н., проф.

Луцький національний технічний університет Кафедра обліку та аудиту

Грабинський І.М.

д.е.н., проф.

Львівський національний університет ім. Івана Франка
Кафедра міжнародних економічних відносин

Грабинський І.М.

д.е.н., проф.

Львівський національний університет ім. Івана Франка
Кафедра міжнародних економічних відносин

Гринчуцький В.І.

д.е.н., проф.

Тернопільський національний економічний університет

Губанова Є.Р.

д.е.н., проф.

Одеський державний екологічний університет Кафедра економіки природокористування

Дерій В.А.

д.е.н., проф.

Тернопільський національний економічний університет. Кафедра економічного аналізу і статистики

Десятнюк О.М.

д.е.н., проф.

Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільський національний економічний університет

Довбня С.Б.

д.е.н., проф.

Національна металургійна академія України Кафедра економіки промисловості

Дорошенко Г.О.

д.е.н., проф.

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
Кафедра управління персоналом і економіки праці

Євсєєва О.О.

д.е.н., проф.

Українська Державна Академія залізничного транспорту Кафедра обліку і аудиту

Євчук Л.А.

д.е.н., проф.

Миколаївський національний аграрний університет Кафедра управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств

Журавка Ф.О.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи» Національного банку України
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Зянько В.В.

д.е.н., проф.

Вінницький національний технічний університет Кафедра фінансів

Ілляшенко С.М.

д.е.н., проф.

Сумський державний університет Кафедра маркетингу та УІД

Ільчук В.П.

д.е.н., проф.

Чернігівський національний технологічний університет
Кафедра фінансів

Іляш О.І.

д.е.н., проф.

Львівська комерційна академія Кафедра економіки підприємства

Іртищева І.О.

д.е.н., проф.

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Кафедра міжнародної економіки та економічної теорії

Каїра З.П.

д.е.н., проф.

Донецький державний університет управління Кафедра інвестиційного менеджменту і управління проектами

Камінська Т.М.

д.е.н., проф.

Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» Кафедра економічної теорії

Канов О.О.

д.е.н., проф.

Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра менеджменту

Карачина Н.П.

д.е.н., проф.

Вінницький національний технічний університет Кафедра менеджменту та моделювання в економіці

Касич А.О.

д.е.н., проф.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Кіндрацька Л.М.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

Князєва О.А.

д.е.н., проф.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Кафедра економіки підприємства та корпоративного управління

Князь С.В.

д.е.н., проф.

Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності

Коваленко М.А.

д.е.н., проф.

Херсонський національний технічний університет Кафедра фінансів і кредиту

Ковальська Л.Л.

д.е.н., проф.

Луцький національний технічний університет Кафедра економіки та підприємництва

Ковальчук К.Ф.

д.е.н., проф.

Національна металургійна академія України Кафедра економіки і менеджменту

Колодізєв О.М.

д.е.н., проф.

Харківський національний економічний університет Кафедра банківської справи

Коляденко С.В.

д.е.н., проф.

Вінницький національний аграрний університет Кафедра економічної кібернетики

Комірна В.В.

д.е.н., проф.

Донецький державний університет управління Кафедра маркетингу

Кондратенко Н.О.

д.е.н., проф.

Харківська національна академія міського господарства. Кафедра менеджменту і маркетингу в міському господарстві

Котикова О.І.

д.е.н., проф.

Миколаївський національний аграрний університет Кафедра економіки підприємств

Кратт О.А.

д.е.н., проф.

Донецький національний технічний університет Кафедра економіки і маркетингу

Крупка М.І.

д.е.н., проф.

Львівський національний університет ім. Івана Франка
Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

Курмаєв П.Ю.

д.е.н., проф.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Кафедра економічної теорії та права

Лагодієнко В.В.

д.е.н., проф.

Миколаївський національний аграрний університет Кафедра світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності

Лігоненко Л.О.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра економіки та фінансів підприємства

Лісяк Л.В.

д.е.н., проф.

Дніпропетровська державна фінансова академія Кафедра фінансів та державного управління

Марченко В.М.

д.е.н., проф.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Кафедра економіки і підприємництва

Масловська Л.Ц.

д.е.н., проф.

Житомирський національний агроекологічний університет. Кафедра менеджменту організацій

Мельник Л.Г.

д.е.н., проф.

Сумський державний університет Кафедра економіки та БА

Мельник О.Г.

д.е.н., проф.

Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Мельник Т.М.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Київський національний торговельно- економічний університет»
Кафедра міжнародної економіки

Мельникова М.В.

д.е.н., проф.

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Мещеряков А.А.

д.е.н., доц.

Академія митної служби України Кафедра фінансів і кредиту

Микитюк П.П.

д.е.н., проф.

Тернопільський національний економічний університет. Кафедра менеджменту організацій та інноваційного підприємництва

Михайлова Л.І.

д.е.н., проф.

Сумський національний аграрний університет Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції

Мілашовська О.І.

д.е.н., проф.

Мукачівський державний університет Кафедра готельно-ресторанної справи

Момот В.Є.

д.е.н., проф.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. Кафедра менеджменту

Мороз О.В.

д.е.н., проф.

Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету Директор навчально-наукового інституту аграрної економіки

Нижник В.М.

д.е.н., проф.

Хмельницький національний університет Проректор з навчально-педагогічної роботи

Нікіфоров П.О.

д.е.н., проф.

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. Кафедра фінансів і кредиту

Ніколенко С.С.

д.е.н., проф.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра економічної теорії та прикладної економіки

Падерін І.Д.

д.е.н., проф.

Академія митної служби України Кафедра економіки підприємств

Папп В.В.

д.е.н., проф.

Мукачівський державний університет Кафедра обліку та фінансів

Петкова Л.О.

д.е.н., проф.

Черкаського державного технологічного університету
Кафедра міжнародної економіки

Петруня ЮБ.Є.

д.е.н., проф.

Академія митної служби України Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Пилипенко Г.М.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Національний гірничий університет» Кафедра економічної теорії і підприємництва

Подгорний В.В.

д.е.н., проф.

Донецький державний університет управління Кафедра економіки підприємства

Прокопенко Н.С.

д.е.н., проф.

ПВНЗ «Європейський університет» Кафедра фінансів та банківської справи

Прокопенко О.В.

д.е.н., проф.

Сумський державний університет Кафедра економічної теорії
Декан факультету економіки та менеджменту

ПрушківськийВ.Г.

д.е.н., проф.

Запорізький національний технічний університет Кафедра економічної теорії та підприємництва

Птащенко Л.О.

д.е.н., проф.

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка.
Кафедра фінансів і банківської справи

Пуцентейло П.Р.

д.е.н., проф.

Тернопільський національний економічний університет Кафедра аграрного бізнесу і обліку

Ращупкіна В.М.

д.е.н., проф.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури. Кафедра економіки підприємств

Савіна Г.Г.

д.е.н., проф.

Херсонський національний технічний університет Кафедра менеджменту та маркетингу

Салига К.С.

д.е.н., проф.

Класичний приватний університет Кафедра фінансів і кредиту

Саріогло В.Г.

д.е.н., проф.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.П. Птухи НАН України
Завідувач відділу соціально-демографічної статистики

Сахацький М.П.

д.е.н., проф.

Одеська державна академія будівництва та архітектури
Кафедра менеджменту та управління проектами

Семак Б.Б.

д.е.н., проф.

Львівська комерційна академія. Кафедра маркетингу

Сімченко Н.О.

д.е.н., проф.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Кафедра менеджменту

Сімчера Н.О.

д.е.н., проф.

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» Кафедра менеджменту

Скворцов І.Б.

д.е.н., проф.

Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра економіки підприємства та інвестицій

СмерічевськийС.Ф.

д.е.н., проф.

Донецький державний університет управління Кафедра банківської та біржової справи Проректор з навчальної роботи ДонДУУ

Соловйов В.П.

д.е.н., проф.

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України Заступник директора

Сологуб О.П.

д.е.н., проф.

Національний університет харчових технологій Кафедра маркетингу

Столярчук Я.М.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра міжнародної економіки

Стукало Н.В.

д.е.н., проф.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

Сунцова О.О.

д.е.н., проф.

Національний авіаційний університет Кафедра фінансів, обліку і аудиту

Тарасюк Г.М.

д.е.н., проф.

Житомирський національний технологічний університет. Кафедра менеджменту

Тропіна В.Б.

д.е.н., проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченко. Кафедра фінансів

Туниця Т.Ю.

д.е.н., проф.

Львівський національний університет ім. Івана Франка
Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів

Філиппова С.В.

д.е.н., проф.

Академія економічних наук України Директор інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ

Хамініч С.Ю.

д.е.н., проф.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Кафедра маркетингу та менеджменту

Харічков С.К.

д.е.н., проф.

Одеський національний політехнічний університет Кафедра менеджменту

Ходаківський Є.І.

д.е.н., проф.

Житомирський національний агроекологічний університет. Кафедра економічної теорії

Хоронжий А.Г.

д.е.н., проф.

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Кафедра менеджменту

Циганов С.А.

д.е.н., проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченко. Інститут міжнародних відносин Кафедра міжнародних фінансів

Чебанова Н.В.

д.е.н., проф.

Українська державна академія залізничного транспорту. Кафедра обліку і аудиту

Череп А.В.

д.е.н., проф.

Запорізький національний університет Декан економічного університету

Черленяк І.І.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Кафедра міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту

Чернега О.Б.

д.е.н., проф.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Кафедра міжнародної економіки

Чуб О.О.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра банківської справи

Чужиков В.І.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра європейської інтеграції

Шайкан А.В.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» Директор Криворізького національного університету». Кафедра обліку і аудиту

Шапошников К.С.

д.е.н., доц.

Херсонський державний університет Декан факультету економіки і менеджменту

Швець В.Я.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Національний гірничий університет» Кафедра менеджменту виробничої сфери

Шевцова О.Й.

д.е.н., проф.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Кафедра банківської справи

Шевченко А.Ф.

д.е.н., проф.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
Кафедра управління персоналом та економіки праці

Школа І.М.

д.е.н., проф.

Чернівецький торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Заступник директора з наукової, науково- методичної роботи та міжнародних зв’язків

Кафедра міжнародної економіки

Школьник І.О.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи» Національного банку України

Comments