Перелік рецензентов по науковим статтям 2012 р.

ПІП

Ступінь,

посада

Місце роботи

Абдуллаев Р.А.

д.е.н., проф

Кримський інженерно-педагогічний університет

Алєксєєв І.В.

д.е.н., проф

НУ «Львівська політехніка»

Кафедра фінансів

Амбросов В.Я.

д.е.н., проф.

Харківський національний технічний університет

ім. Петра Василенка

Кафедра обліку та аудиту

Член-кореспондент НААНУ

Андрєєва Т.Є.

д.е.н., проф

Харківський національний університет будівництва і архітектури

Зав.кафедри менеджменту

Артус М.М.

д.е.н., проф

Львівська державна фінасова академія

Кафедра державних фінансів

Бабенко А.Г

д.е.н., проф

Дніпропетровська державна фінансова академія

Зав кафедри управління персоналом і економіки приці ДДФА

Базилюк А.В.

д.е.н., проф

Національний транспортний університет м.Київ

Зав.кафедрою фінасів, обліку та аудиту

Бакурова А.В.

д.е.н., проф

Класичний приватний університет

Зав.кафедри економічної кібернетики та статистики

Балабанова Л.В.

д.е.н., проф

Дон НУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського

Зав.кафедри маркетингового менеджменту

Засл. Діяч науки і техніки України

Бардась А.В.

д.е.н., проф

Національний гірничий університет

Декан факультету менеджменту

Башнянин Г.І.

д.е.н., проф

Львська комерційна академія

Баюра Д.О.

д.е.н., проф

Київський національний університет

ім.Тараса Шевченка

Доц.кафедри теоретичної та прикладної економіки

Белінська Я.В.

д.е.н., проф

Національний університет державної податкої служби України

Зав.кафедри міжнародної економіки і підприємництва

Білоусова С.В.

д.е.н., проф

Міжнародний університет бізнесу і права

Зав кафедри менеджменту

Богомолова Н.І.

д.е.н., проф

Державний економіко-технологічний університет транспорту м.Київ.

Зав.кафедри фінанси та кредит

Болдуєв М.В.

д.е.н., проф

Класичний приватний університет

Зав.кафедри обліка та аудиту

Бондар М.І.

д.е.н., проф

ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана

Кафедра обліку підприємницької діяльності

Бутенко А.І

д.е.н., проф

Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень

В`юн В.Г.

д.е.н., проф

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини « Україна»

Проректор з наукової роботи

Вагонова О.Г

д.е.н., проф

Національний гірничий унівеситет

Кафедра обліку і аудиту

Вакульчик О.М.

д.е.н., проф

Академія митної служби України

Зав. кафедри обліку і аудиту

Вакульчик О.М.

д.е.н., проф

Академія митної служби України

Зав кафедри обліку і аудиту

Васильєва Н.К

д.е.н., проф

Дніпропетровський державний аграрні\ий університет

Зав.кафедри інформаційних систем і технологій

Васильєва Т.А

д.е.н., проф

Українська академія банківської справи НБУ

Завідувач кафедри банківської справи

Васильців Т.Г

д.е.н., проф

Національнй інститут стратегічних досліджень у м.Львові

Заступник директора

Вахович І.М

д.е.н., проф

Луцький національний технічний університет

Верхоглядова Н.І.

д.е.н., проф

Придінпровська державна академія будівництва та архітектури

Вишневська О.М.

д.е.н., проф

Миколаївський державний аграрний університет

Декан фінансово-облікового факултету

Вініченко І.І.

д.е.н., проф

Дніпропетровський державний аграрний університет

Зав. кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства

Вожжов А.П

д.е.н., проф

Севестопольський національний технічний університет

Професор кафедри фінансів

Войнаренко М.П.

д.е.н., проф

Хмельницький національний університет

Проректор з НПР

Воробйов Ю.М.

д.е.н., проф

Таврійський національний університет ім.В.І.Вернацького

Зав.кафедри фінасів підприємств і страхування

Воронкова А.Е

д.е.н., проф

Східноукраїнський національний університет ім.Володимира Даля

Завідуюча кафедрою менеджменту зовнішньоекономічною діяльністю

Гавкалова Н.Л.

д.е.н., проф

Харківський національний економічний університет

Зав. кафедрою публічного адміністрування та регіональної економіки

Гавкалова Н.Л.

д.е.н., проф

Харківський національний економічний університет

Зав.кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки

Герасимчук З.В.

д.е.н., проф

Луцький національний технічний університет

Кафедра менеджменту та маркетингу

Гончаров В.М.

д.е.н., проф

Луганський національний аграрний університет

Зав.кафедрою економіки підприємства та управління трудовими ресурсами

Гораль Л.Т.

д.е.н., проф

Інститу економіки та управління у навтогазовому комплексі

Проф.кафедри організації праці та виробництва

Горєлов Д.О.

д.е.н., проф

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кафедра економіки підприємства

Горєлов Д.О.

д.е.н., проф

Харківський національний автомобільно-дорожній унверситет

Кафедра економіки підприємства

Горожанкіна М.Є

д.е.н., проф

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.Михайла Туган-Барановського

Зав.кафедри економічної теорії

Гринчуцький В.І

д.е.н., проф

Тернопільський національний економічний університет

Гриценко А.А.

д.е.н., проф

Харківський національний університет ім.Каразіна

Член кореспондент НАН України

Гудзь П.В.

д.е.н., проф

Запорізький національний технічний університет

Зав.кафедри менеджменту

Давидов Г.М

д.е.н., проф

Ківороградський національний технічний університет

Декан факультету обліку і фінансів

Давидюк Т.В

д.е.н., проф

Житомирський державний технологічний універсиет

Данилюк М.О.

д.е.н., проф

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Зав.кафедри економіки підприємства

Десятнюк О.М.

д.е.н., проф

Чортківський інститут підприємництва і бізнесу

Зав.кафедру фінансів та банківської справи

Дикань В.Л

д.е.н., проф

Державна академія залізничого транспорту

Завідувач кафедрою економіки, організації та управління підприємством

Єлісєєва О.К

д.е.н., проф

Дніпропетровський національний університет О.Гончара

Кафедра економічної статистики та інформатики

Зав кафедрою

Журавка Ф.О.

д.е.н., проф

Українська академія банківської справи НБУ

Зав.кафедри бухгалтерського обліку та оудиту

Жученко В.С.

д.е.н., проф

Полтавський університет економіки і торгівлі

Кафедра економічної теорії

Заблодська І.В.

д.е.н., проф

Інститу економіко –правових досліджень НАН України

Директор луганської філії

Задоя А.О.

д.е.н., проф

Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля

Захарченко В.І.

д.е.н., проф

Вінницький соціальний економічний інститут

Зав.кафедри економіки та менеджменту

Зянько В.В

д.е.н., проф

Дніпропетровський націорнальний технічний університет

Завідувач кафедри фінанси і кредит

Зянько В.В.

д.е.н., проф

Вінницький національний університет

Завідувач кафедри фінасів та кредиту

Іванова В.В.

д.е.н., проф

Полтавський університет економіки і торгівлі

Кафедра економіки підприємства

Івашова Л.М.

д.е.н., проф

Академія митної служби України

Зав.кафедри державної служби та митної справи

Ілляшенко С.М.

д.е.н., проф

Сумський державний університет

Зав кафедри маркетингу та УІД

Іртищева І.О.

д.е.н., проф

Національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Касич А.О.

д.е.н., проф

Кременчуцький національний університет ім.Михайла Остроградського

Зав. кафедри облік, аналіз та аудит

Качала Т.М.

д.е.н., проф

Черкаський державний технологічний університет

Завк кафедри менеджменту

Коваленко М.А.

д.е.н., проф

Херсонський національний технічний університет

Зав кафедри фінансів та кредиту

Ковальов А.І.

д.е.н., проф

Одеський національний економічний університет

Ковальська Л.Л.

д.е.н., проф

Луцький національний технічний університет

Ковальчук К.Ф

д.е.н., проф

Національна металургійна академія України

Декан факультету економіки та менеджменту

Козюк В.В.

д.е.н., проф

Тернопільський національний економічний університет

Зав.кафедри економічної теорії

Колесникова Н.М.

д.е.н., проф

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Проректор з накукової-педагогічної роботи

Колодізєв О.М.

д.е.н., проф

ХНЕУ

Зав.кафедри банківської справи

Коляденко С.В.

д.е.н., проф

Національний аграрний університет

Зав.кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету

Коренюк П.І.

д.е.н., проф

Дніпропетровський національний університет О.Гончара

Кафедра економіки та управління підприємством, завідуючий кафедрою

Корінєв В.Л.

д.е.н., проф

Класичний приватний університет

Зав.кафедри маркетинку та міжнародної економіки

Крикавський Є.В.

д.е.н., проф

Національний університет «Львівська політехніка»

Зав.кафедри маркетингу і логістики

Кузнецова С.А

д.е.н., проф

Дніпропетровський університет ім.Альфреда Нобеля

Зав.кафедри фінансів і бансківської справи

Кузняк Б.Я.

д.е.н., проф

Полтавський національний технічний університет

Кузубов М.В.

д.е.н., проф

Київський славістичний університет

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Кузьмін О.Є.

д.е.н., проф

НУ «Львівська політехніка»

Директор інституту економіки і менеджменту

Куценко В.І

д.е.н., проф

Національна академія наук України «Інститу економіки природокористування та сталого розвитку

Зав.відділом суспільних проблем сталого розвитку ДУ

Левченко О.М

д.е.н., проф

Кіровоградський національний технічний університет

Декан факультету економіки та менеджменту

Лендєл М.А

д.е.н., проф

Мукачівський державний університет

Проф.кафедра менедменту та упраівління економічними процесами

Лєонов.С.В

д.е.н., проф

Українська академія банківської справи НБУ

Завідувач кафедри фінансів

Лисецький А.С

д.е.н., проф

Міжнародна Академія управління персоналом

Директор Інситуту міжнародної економіки, фінасів та інформаційних технологій

Лисяк Л.В.

д.е.н., проф

Дніпропертовська державна фінансова академія

Зав кафедри фінансів та дер.управління

Ліпич Л.Г.

д.е.н., проф

Східноєвропейський національний університет

ім.Лесі Українки

Декан інститут економіки та менеджменту

Логутова Т.Г.

д.е.н., проф

Приазовський державний технічний уніврситет

Зав.кафедри інноватики та управдіння

Ложачевська О.М

д.е.н., проф

Національний авіаційний університет

Завідувач кафедри міжнародної економіки НАУ

Лук`янова В.В.

д.е.н., проф

Хмельницький національний університет

Кафедра економіки підприємства і підприємництва

Лук`янченко Н.Д.

д.е.н., проф

Донецький національний університет

Зав.кафедри управління персоналом

Луніна І.О.

д.е.н., проф

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Зав.відділу державних фінансів

Мандибура В.О.

д.е.н., проф

Київський національний університет ім.Тараса Шевченка

Кафедра економічної теорії

Матюхін В.О.

д.е.н., проф

Прикарпатський інститу ім. М.Грушевського МАУП

Виконавчий директор

Мельник Л.Г

д.е.н., проф

Сумський державний університет

Завідувач кафедри економіки та бізнес адміністрування

Мельник Л.Ю.

д.е.н., проф

Дніпропетровський державний аграрний університет

Мельник О.Г

д.е.н., проф

Національний університет «Львівська політехніка»

Проф.каф.ММП

Мельник Т.М

д.е.н., проф

Київський національний торговельно-економічний університет

Мельниченко С.В.

д.е.н., проф

Київський національний торгівельно-економічний університет

Метеленко Н.Г.

д.е.н., проф

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Зав.кафедри фінансів

Мешко Н.П.

д.е.н., проф

ДНУ ім.О.Гончара

Кафедра менеджменту та туризму

Мещеряков А.А

д.е.н., проф

Академія митної служби України

Кафедра фінансів

Микитюк П.П.

д.е.н., проф

Тернопільський національний технічний університет

Проф.кафедри менеджменту організацій тайно інноваційного підприємництва

Михайловська О.В.

д.е.н., проф

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Проф. кафедри міжнародної економіки

Михасюк І.Р.

д.е.н., проф

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Зав.кафедри економіки підприємства

Мікловда В.П.

д.е.н., проф

Ужгородський національний університет

Заст.директора Інституту економіки та міжнародних відносин

Член-кореспондент НАН України

Мілашовська О.І.

д.е.н., проф

Мукачівський державний університет

Професор кафедри готельно-ресторанної справи

Момот В.Є

д.е.н., проф

Дніпропетровський университет Альфреда Нобеля

Кафедра менеджменту

Мороз О.О.

д.е.н., проф

Вінницький національний технічний університет

Зав.кафедри підготовки менеджерів

Мохненок А.С.

д.е.н., проф

Херсонський державний університет

Кафедра економіки і підприємства

Немченко В.В.

д.е.н., проф

Одеська національна академія харчових технологій

Зав.кафедри обліку та аудиту

Нікіфоров П.О.

д.е.н., проф

Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича

Декан економічного факультету

Омельченко В.Я

д.е.н., проф

Донецький національний університет

Заступник декана економічного факультету

Опря А.Т

д.е.н., проф

Державна аграрна академія

Орлов П.А.

д.е.н., проф

ХНЕУ

Зав кафедри економіку та маркетингу

Орловська Ю.В.

д.е.н., проф

Придніпровська академія будівництва і архітектури

Зав кафедри міжнародної економіки

Павлова В.А.

д.е.н., проф

Дніпропетровський університет ім.Альфреда Нобеля

Проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчального процесу

Падерін І.Д

д.е.н., проф

Дніпропетровська державна фінансова академія

Зав.кафедри економіка підприємства

Падєрін І.Д.

д.е.н., проф

Дніпропертовська державна фінасова академія

Зав.кафедри економіки і підприємства

Паршина О.А.

д.е.н., проф

Український державний хіміко-технологічний університет

Зав.кафедри економіки промисловості та організації виробництва

Петкова Л.О.

д.е.н., проф

Черкаський державний технологічний університет

Зав.кафедри міжнародної економіки

Пилипенко Ю.І.

д.е.н., проф

Національний гірничий університет

Зав.кафедри економічної теорії та основ підприємництва

Пилипів Н.І.

д.е.н., проф

Прикарпатський національний унверситет

ім. Василя Стефаника

Зав.кафедри теоретичної та прикладної економіки

Писаревський І.М

д.е.н., проф

Харківська національна академія міського господарства

Зав.кафедри туризму і готельного господарства

Погріщук Б.В.

д.е.н., проф

Тернопільський національний економічний університет

Директор Вінницького інституту економіки

Подольчак Н.Ю

д.е.н., проф

Національний університет «Львівська політехніка» Проф.каф.ММП

Поплавський В.Г.

д.е.н., проф

Закарпатський державний університет

Кафедра економічної теорії та менеджмнету

Попов О.Є.

д.е.н.,доцент

Харківський національньиий економічний університет

Зав.кафедри політичної економії

Поручник А.М.

д.е.н., проф

Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана

Завідувач кафедри міжнародної економіки

Прушківський В.Г.

д.е.н., проф

Запорізький національний технічний університет

Зав. Кафедри економічної теорії

Ращупкіна В.М

д.е.н., проф

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Рибінцев В.О.

д.е.н., проф

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Зав кафедри менеджменту

Савіна Г.Г.

д.е.н., проф

Херсонський національний технічний університет

Зав.кафедри менеджменту та маркетингу

Садєков А.А.

д.е.н., проф

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

Зав.кафедриприкладної економіки, проректор з наукової работи

Сазонець І.Л

д.е.н., проф

Дніпропетровський національний

університет О.Гончара

Декан факультетут міжнародної економіки

Сазонець І.Л.

д.е.н., проф

ДНУ ім.О.Гончара

Декан факультету міжнародної економіки

Салига К.С.

д.е.н., проф

Класичний приватний університет

Заівидувач кафедри фінасів та кредиту

Салига С.Я.

д.е.н., проф

Класичний приватний університет

Заівидувач кафедри фінасів

Семенов А.Г.

д.е.н., проф

Класичний приватний університет

Кафедра економіки підприємства

Семикіна М.В

д.е.н., проф

Ківороградський національний технічний університет

Завідувач кафедрою економіки так організації виробництва

Сергєєва Л.Н

д.е.н., проф

Інститут економіки КПУ

Сімченко М.О.

д.е.н., проф

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Проф.кафедри менеджменту

Сологуб О.П.

д.е.н., проф

Національний університет харчових технологій

Завідувач кафедри маркетингу

Стукало Н.В.

д.е.н., проф

Академія митної служби України

Тарасевич В.М.

д.е.н., проф

Національна металургійна академія

Зав.кафедри політичної економії

Тимошенко Л.М.

д.е.н., проф

ДНУ ім.О.Гончара

Зав кафедри економіки та управління національним господарством

Ткачук О.М.

д.е.н., проф

Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ

Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки

Тринько Р.І

д.е.н., проф

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Зав.кафедри менеджменту

Тян Р.Б.

д.е.н., проф

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

Заф.кафедри фінансів

Філиппова С.В.

д.е.н., проф

Одеський національний політехнічний університет

Директор інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Фролов С.М.

д.е.н., проф

Сумський державний університет

Кафедра фінансів і кредиту

Хамініч С.Ю.

д.е.н., проф

Дніпропетровський національний університет О.Гончара

Завідувач кафедри маркетингу

Хамініч С.Ю.

д.е.н., проф

ДНУ ім.О.Гончара

Зав.кафедри маркетингу

Чаусовський О.М.

д.е.н., проф

Донецький національний університет

Чебанова Н.В

д.е.н., проф

Державна академія залізничого транспорту

Завідувач кафедрою обліку і аудиту

Черемисина С.Г.

д.е.н., проф

Севастопольський інститут банківської справи

Череп А.В

д.е.н., проф

Запорізький національний університет

Чернега О.Б.

д.е.н., проф

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.Михайла Туган-Барановського

Зав.кафедри міжнародної економіки

Чужиков В.І.

д.е.н., проф

Київський національний економічний університет ім.Водима Гетьмана

Чухрай Н.І.

д.е.н., проф

НУ Львівська політехніка

Зав.кафедри менеджменту організацій

Шаульська Л.В.

д.е.н., проф

Донецький національний університет

кафедра управління персоналом

Шебаніна О.В.

д.е.н., проф

Микалоївський державний аграрний університет

Зав кафедри економічної кібернетики та математичного модилювання

Шевцова О.Й

д.е.н., проф

Дніпропетровський національний університет

Завідувач кафедри банківської справи

Шевченко А.Ф.

д.е.н., проф

Полавський університет економіки і торгівлі

Проф.кафедри управління персоналом і економіки праці

Школа І.М

д.е.н., проф

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Зав.кафедри міжнародної економіки

Школьник І.О.

д.е.н., проф

Українська академія банківської справи НБУ

Проректор

Шпак Н.О.

д.е.н., доц

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра менеджменту

Якимчук К.Д.

д.е.н., проф

Вінницький кооперативний інститут

Якубів В.М.

д.е.н., проф

Прикарпатський національний унверситет

ім. Василя Стефаника

Яремко І.Й

д.е.н., проф

Національний університет «Львівська політехніка»

кафедра обліку та аналізу

Comments